به اندازه ای حالم خراب بود که یه ربع پیش یه ژلوفن خوردم رفته پایین الان بی سیم زده:

حاجی نیرو کمکی بفرست به فنا رفتیم