بابام زده پس کلم بهش میگم چرا میزنی ؟ میگه میخوام جنبت زیاد بشه! 
دو دقیقه بعد دوباره زده. 
با حالت عصبی میگم چرا دوباره میزنی؟ 
میگه دیدی بی جنبه ای هنوز ؟ عجب گیری افتادیما :-"