یارو تو سرازیری دنبال اتوبوس میدویده....
یکی سرشو از تو همون اتوبوس میاره بیرون به مسخره میگه: خودتو خسته نکن نمیتونی برسی 
یارو میگه: بدبخت دعاکن برسم... 
من راننده اتوبوسم..!!!