دنده چپ!!!
✅می دونید دلیل اینکه میگن: طرف از دنده چپ پا شده،چیه؟؟

طحال آدمی طرف چپ بدن قرارداره و مرکز تولید سوداست.سودا هم باعث عصبانیت وبدخلقی میشه. وقتی که به پهلوی چپ می خوابیم به علت فشار به طحال ترشح سودا بیشترشده وباعث میشه ما عصبانی وبدخلق ازخواب بلندشیم.پس سعی کنیدبه پهلوی راست بخوابید.  • نظرات()