آیا میدانید: هنگامی که شخص گریه می‌کند اگر اولین اشکش از چشم راست باشد. از خوشحالی است و اگر از چشم چپ باشد از درد است.