واکنش زن ها بعد از نگاه شوهراشون بهشون:

در اروپا:عزیزم این نگاهتو خیلی دوست دارم...........+18

در ایران:هااااااااااان چته؟؟؟؟؟بیا منو بخور