اخ یادم میاد وقتی توجیبی نداشتم وقتی میخواستم برم مدرسه 10 بار خدافظی میکردم مادرم میفهمید که تو جیبی میخوام رک نمیتونستم بگم برا من بول بده
دو زار میدادند ومیرفتم مدرسه خرج 3 روزم بود