تو مدرسه شاه برا دانش اموزان تغذیه قرار داده بود
زنگ دوم کتابهارو میبستیم تغذیه ها میومد مبصر کلاس با هر کی صمیمی بود موز و میوه های بزرگ را به اون میداد