مامانم میگه برو اسفناج بخر میگم میخوای خورش اسفناج درست کنی ؟
میگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ ملوان زبل و دعوت کردم امشب واسه اون میخوام . . . !

مهمون اومده خونمون جلوش پا شدیم ، میگه بشینید تورو خدا برای من پاشدید ؟
پـَـ نـَـ پـَـ همینجوری خوشحالیم ، داریم موج مکزیکی میریم !