یک پسر انگلسی به یک پسر ایرانیه میگه: چرا خانوماتون با مردا دست نمیدن

یعنى این قدر مردا تون شهوت پرستند؟

پسرمیگه: چرا هر مردی نمیتونه دست ملكه شما رو لمس كنه؟

پسر عصبانی میشه میگه: ملكه فرد عادی نیست فقط با افراد خاص دست میده

پسر ایرانی میگه: خانومای ما همه ملكه اند