در زمان آغا محمد خان قاجار، شخصى از حاکم شهر خود که با صدر اعظم نسبت داشت، نزد صدر اعظم شکایت برد

صدر اعظم دانست حق با شاکى است گفت: اشکالى ندارد، مى توانى به اصفهان بروى

مرد گفت: اصفهان در اختیار پسر برادر شماست.

گفت : پس به شیراز برو

او گفت : شیراز هم در اختیار خواهر زاده شماست

گفت : پس به تبریز برو

گفت : آنجا هم در دست نوه شماست

صدر اعظم بلند شد و با عصبانیت فریاد زد: چه مى دانم برو به جهنم

مرد با خونسردى گفت: متاسفانه آنجا هم مرحوم پدر شما حضور دارد