روزی مدیر یكی از شركتهای بزرگ در حالیكه به سمت دفتر كارش می رفت

چشمش به جوانی افتاد كه در كنار دیوار بیکار ایستاده بود

و به اطراف خود نگاه میكرد

جلو رفت و از او پرسید:

شما ماهانه چقدر حقوق دریافت می كنی؟

جوان با تعجب جواب داد:

ماهی 2000 دلار

مدیر با نگاهی آشفته دست به جیب شد

و از كیف پول خود 6000 دلار را در آورده

و به جوان داد و به او گفت:

این حقوق سه ماه تو

برو و دیگر اینجا پیدایت نشود

ما به كارمندان خود حقوق می دهیم

كه كار كنند نه اینكه یكجا بایستند

و بیكار به اطراف نگاه كنند

جوان با خوشحالی از جا جهید و به سرعت دور شد

مدیر از كارمند دیگری كه در نزدیكیش بود پرسید:

آن جوان كارمند كدام قسمت بود؟

كارمند با تعجب از رفتار مدیر خود به او جواب داد:

او پیك پیتزا فروشی بود كه برای كاركنان پیتزا آورده بود!