روزی دخترک از مادرش پرسید: مامان  نژاد انسان ها از کجا اومد؟

مادر جواب داد: خداوند آدم و حوا را خلق کرد اون ها بچه دار شدند و این جوری

نژادانسان ها به وجود اومد

دو روز بعد دختر همین سوال رو از پدرش پرسید

پدرش پاسخ داد: "خیلی سال پیش میمون ها تکامل یافتند و نژاد انسان ها پدید اومد.."

دخترک که گیج شده بود

نزد مادرش رفت

و گفت: مامان تو گفتی خدا انسان ها رو آفرید

ولی بابا میگه انسان ها تکامل یافته ی میمون ها هستند!

من که نمیفهمم؟

مادرش گفت: عزیز دلم خیلی ساده است

من بهت در مورد خانواده ی خودم گفتم

و بابات درمورد خانواده ی خود