کلبه وسایل خونه لره رو دزد برد بجز یه قالی . پلیس اومد گفت: چرا قالی رو نبردن ؟ سی که یه شیر مثل کاکات روش خوسیده بیده

 

 ( پیشاپیش عید مبارک بر شما خنده برلبتان عزیز )