ایرانسل در آینده ای نزدیک:
مشترک گرامی!
دیشب اومدم سر کوچتون، در خونتون، خونه نبودی
راستشو بگو با همراه اول کجا رفته بودی؟

گشت ارشاد دهن غضنفر رو بو میکنه میگه عرق خوردی؟
غضنفر میگه نه به خدا زیاد حرف زدم دهنم عرق کرده

یارو میره یخ بخره پول کم میاره به یخ دست میزنه میگه از این سردتر نداری!؟

از سخنان قصار حیف نون :

هر چی کمتر بهش بیشتر فکر کنی ، بیشتر دردش کمتر میشه!